IMAGINE ANTET

  • poza1
  • poza2
  • poza3
  • poza4

Instructiuni proprii SSM pentru manipularea manuala a maselor


Personalul care răspunde de operaţiunile de depozitare
*      Depozitarea materialelor se va face astfel incat sa se excluda pericolul de accidentare, de incendii, de explozii si de intoxicatie.
*      Depozitarea materialelor se va face numai in spatii destinate acestor scopuri, asigurandu-se atat cai libere de circulatie cat si distante libere fata de peretii constructiei.
*      Este interzisa blocarea accesului la instalaţiile electrice si de P.S.I. cu diverse materiale;
*      La stivuirea materialelor nu se admite depăşirea sarcinii maxime admisa a planseului si /sau pardoselii;
*      La depozitarea materialelor pe rafturi trebuie scris la loc vizibil sarcina maxima admisa, care nu trebuie depăşita;
*      Depozitarea materialelor se va face pe cat posibil in ambalajele originale, avandu-se grija ca in timpul stivuirii acestea sa nu se deterioreze;
*      Stivuirile se vor face numai cu materiale si ambalaje care garantează maxima stabilitate;
*      Stivuirea materialelor sau ambalajelor cu forme geometrice diferite nu este permisa;
*      Scoaterea materialelor din stiva se va face astfel incat sa se evite prăbuşirea stivei;
*      La depozitarea materialelor se va respecta compatibilitatea dintre ele, fiind interzisa depozitarea in comun a materialelor care pot reacţiona chimic producând produşi inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi.
*      La depozitarea materialelor ce emana aerosoli inflamabili, explozivi, toxici sau corosivi ambalajele acestora trebuie sa fie etanşe.
*      In cazul manipulării unei sarcini, concomitent de către mai mulţi muncitori, aceştia vor ridica si cobori sarcina numai la comanda conducătorului operaţiei.
*      Locurile periculoase, precum si locurile unde pot avea loc degajări dăunătoare sanatatii muncitorilor vor fi semnalizate prin indicatoare de avertizare.
*      Accesul in spatiile de depozitare si in locurile de incarcare-descarcare este interzis persoanelor care nu au atribuţii la aceste operaţiuni.
*      Spatiile de depozitare trebuie sa fie amenajate corespunzător materialelor ce se vor depozita in aceste locuri.

Manipulare, transportul prin purtare si depozitarea materialelor cu mijloace nemecanizate.

*      Prin manipulare si transport prin purtare sau manipulare manuala a maselor se intelege orice operaţie de transport sau susţinere a unei mase de către unul sau mai mulţi lucratori, inclusiv ridicarea, coborârea, impingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea unei mase care, din cauza caracteristicilor sale sau a condiţiilor ergonomice nefavorabile implica riscuri de accidentare sau îmbolnăvire profesionala.
*      Conducerea societăţii trebuie sa ia masuri organizatorice corespunzătoare sau sa folosească mijloace adecvate, in special echipament mecanic pentru a evita manipularea si transportul prin purtare a maselor de către salariaţi.
*      In toate cazurile in care nu se poate evita manipularea sau transportul prin purtare a maselor, conducerea societăţii trebuie sa organizeze locurile de munca astfel incat activitatea sa se desfăşoare in condiţii de siguranţa si cu risc cat mai mic pentru sănătate.
*      Conducerea societăţii va evalua in prealabil condiţiile de securitate si sanatate pentru activitatea respectiva in ceea ce priveşte:     
·        caracteristicile masei;
·        efortul fizic depus;      
·        caracteristicile mediului de munca;
·        caracteristicile activităţii.        
*      Conducerea societăţii va dispune si va urmări realizarea masurilor corespunzătoare in scopul evitării sau reducerii riscurilor de accidentare si imbolnaviri luând in considerare:
·        Caracteristicile masei:
§         greutatea si dimensiunile;
§         dificultatea de apucare;
§         instabilitatea sau riscul deplasării conţinutului;
§         plasarea in asa fel incat ea trebuie manipulata la o anumita distanta de trunchi sau cu flexarea trunchiului;
§         probabilitatea de producere a unor leziuni datorita marginilor, muchiilor in cazul unei ciocniri.
·        Efortul fizic:
§         prea mare;
§         care nu poate fi realizat decât printr-o mişcare a trunchiului;
§         care nu antrenează o mişcare buna a masei;
§         care este realizat atunci cand corpul se afla intr-o poziţie instabila.
·        Caracteristicile mediului de munca:
§         spaţiu insuficient pentru realizarea activităţii;
§         pardoseliile alunecoase si/sau care prezintă neregularitati;
§         imposibilitatea ridicării manuale la inaltime in siguranţa;
§         manipularea maselor la mai multe niveluri;
§         condiţiile climatice necorespunzatoare.
·        Cerinţele activităţii:
§         efortul fizic frecvent si prelungit;        
§         insuficienta repausului fiziologic sau de recuperare;
§         distantele mari pentru transport sarcini;        
§         ritm impus.     
*      La efectuarea operaţiilor de manipulare si transport prin purtare a maselor se vor repartiza numai salariaţi care corespund din punct de vedere fizic.
*      Este interzisa manipularea frecventa si prelungita a sarcinilor fara efectuarea unor controale medicale periodice.
*      Conducerea societăţii va urmări ca salariaţii care executa lucrări de manipulare si transport prin purtare sa primească o instruire adecvata privind manipularea si transportul prin purtare si riscurile la care se expun in cazul in care aceste activităţi nu sunt executate corect.
*      Salariaţii vor fi informaţi de conducătorii locurilor de munca asupra masurilor luate de conducerea societăţii pentru asigurarea sanatatii la transportul si manipularea prin purtare.
*      Conducerea societăţii va urmări modul in care salariaţii respecta indicaţiile tehnice de lucru privind manipularea si transportul prin purtare.
*      Conducerea societăţii va indica, pentru fiecare caz in parte, greutatea sarcinii de ridicat precum si centrul de greutate in cazul unui ambalaj excentric.
*      Conducerea societăţii va consulta salariaţii sau reprezentanţii lor si va permite acestora sa ia parte la discutarea problemelor referitoare la manipularea si transportul manual al maselor care ar putea afecta sănătatea si securitatea in munca.
*      Salariaţii sau reprezentanţii lor au dreptul sa prezinte propunerile lor si sa ceara conducerii, persoanei juridice sau fizice, sa ia masuri de eliminare a riscurilor pentru salariaţii folosiţi la manipularea si transportul prin purtarea maselor.
*      Masele manipulate si transportate manual, distantele de transport manual pe orizontala, masele transportate manual pe plan inclinat, inaltimea maxima la care sunt ridicate masele, distanta dintre doua niveluri in care sunt efectuate transporturi manuale sau masele maxime care pot fi transportate pe plan inclinat cu mijloace de transport nemecanizate nu trebuie sa depăşească valorile maxime cuprinse in normative.
*      In timpul manipulării manuale a maselor, salariatul sau salariaţii trebuie sa aiba vizibilitate.
*      Este interzis transportul prin purtarea maselor care împiedica vizibilitatea.
*      Conducătorul locului de munca va stabili numărul de salariaţi care vor efectua manipularea si transportul maselor cu centre de greutate excentrice, care pot genera dezechilibre.
*      Este interzis transportul de mase care au sisteme de prindere necorespunzatoare.
*      Manipularea in acelaşi timp a doua sau mai multe obiecte se va face numai daca sunt fixate intre ele corespunzător. Este interzisa manipularea sau transportul prin purtare in acelaşi timp a maselor care sunt instabile intre ele.
*      Obiectele ambalate in cutii sau lazi trebuie fixate in interiorul ambalajelor. Este interzis transportul prin purtare a maselor nefixate corespunzător in cutii sau lazi.
*      Traseul pe care il parcurge salariatul in timpul transportului prin purtare nu trebuie sa fie cu obstacole, instabil sau alunecos.
*      Manipularea sau transportul prin purtare a maselor care au margini sau suprafeţe tăietoare sau care, datorita naturii lor, pot produce leziuni ale mâinilor se va face numai cu palmare.
*      Este interzisa manipularea manuala a maselor in/din locuri in care nu exista spaţiu pe orizontala sau verticala corespunzător pentru realizarea acestei activităţi, daca nu se iau masuri suplimentare pentru micşorarea riscului de accidentare sau imbolnaviri profesionale.
*      Planurile inclinate utilizate de salariaţi pentru manipularea si transportul manual al maselor trebuie sa aiba stabilitate si sa fie prevăzute cu parapeti de protecţie.
*      In cazul in care condiţiile climatice (vant, ceata, căldura excesiva) nu permit manipularea si transportul manual al maselor in condiţii de securitate, conducătorul locului de munca trebuie sa ia masuri suplimentare pentru eliminarea sau micşorarea riscului de accidentare sau imbolnavire profesionala.
*      Este interzisa creşterea numărului de ridicări sau coborâri pe unitati de timp.
*      Este interzisa utilizarea salariaţilor la manipularea si transportul manual al maselor daca nu au echipament individual de protecţie si/sau de lucru corespunzător si in bunăstare.
*      La încărcare, descărcare, transportul si manipularea materialelor prin purtare se vor respecta si următoarele masuri:
·        se va curata terenul pe care se efectuează aceste operaţii de toate obstacolele sau obiectele ce ar putea impiedica operaţiunea de încărcare- descărcare;
·        terenul pe care se face mişcarea sau manipularea sarcinilor, trebuie sa fie stabil si rezistent, iar in cazul cand acesta este denivelat sau in panta se vor amenaja platforme orizontale sau se va aduce terenul la forma orizontala.
·        distantele de transport nu vor depasi 50 de metri.
·        mărimea sarcinilor transportate manual cu mijloace de transport ajutătoare   (cărucioare, lize) nu trebuie sa depăşească pe teren consolidat 50 de kg la femei si 75 de kg la bărbaţi.
·        transportul materialelor cu ajutorul mijloacelor ajutătoare (lize, cărucioare) este permis numai pe teren drept. Se interzice transportul cu mijloace ajutătoare a instalaţiilor sau materialelor pe scări, trepte sau rampe de acces.
*      Este interzis categoric transportul de sarcini pe deasupra personalului muncitor, in incaperile locuite.
*      Este interzisa desfacerea stivelor sau a grămezilor de alte materiale prin surpare (eliberând unul din straturile de susţinere).
*      Manevrarea materialelor se va face in ordine inversa stivuirii lor.
*      La depozitarea lichidelor combustibile si lubrifiantilor se va tine seama de următoarele masuri:
*      Lichidele pentru curăţenie se vor depozita in incaperi închise, bine aerisite si ferite de surse de foc. Aceste incaperi vor fi amplasate separat de alte magazii, de locuinţe, cantine, fântâni. Bidoanele si cutiile cu astfel de substanţe se vor depozita in magazii fara ambalaje. Iluminatul acestor magazii se va face din afara si pe cat posibil sa fie iluminat natural
*      Transportul carburanţilor si lubrifiantilor, a combustibililor sau a altor produse inflamabile, se va face numai cu ajutorul vaselor metalice in stare buna si închise ermetic. Este interzis transportul produselor petroliere sau a celor inflamabile in vase deschise sau improvizate.
*      Desfacerea dopurilor de la vase sau butoaie in care sunt depozitate produse petroliere se va face numai cu scule antiscantei.
*      Este interzisa manipularea carburanţilor in vase deschise, pentru reducerea pierderii prin evaporare si risipa, dar in special pentru evitarea pericolului de incendiu. Este interzisa sifonarea cu gura a produselor petroliere sau chimice.
*      Este interzisa urcarea pe vase, butoaie de carburanţi, lubrifianti sau alte produse inflamabile a persoanelor echipate cu bocanci cu potcoave, placheuri sau cuie metalice.
*      Depozitarea carburanţilor si lubrifiantilor se va face in locuri speciale, care vor fi construite in conformitate cu prescripţiile tehnice si normale P.S.I. prevăzute in proiectele de execuţie si aprobate de organele in drept.
*      Este interzisa depozitarea dezordonata si imprastierea materialelor la locurile de munca. Spatiile in care se vor depozita materialele trebuie sa fie uşor accesibile, sa aibă drumuri bune de acces, iar dotările si instalatile aferente sa asigure deplina securitate a muncitorilor de deservire.
*      Este interzisa stivuirea lăzilor la un loc cu saci, baloturi, butoaie.
*      Aceste masuri cuprind masuri minime de prevenire a accidentării si imbolnavirii profesionale, luând in considerare pericolele specifice acestor activităţi si cerinţele desfăşurării procesului de munca in condiţii de securitate.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu